fbpx

Hlbinná terapia emócií

Hlbinnou terapiou emócií (nejde o psychoterapiu) pomáhame klientom, ktorých trápia úzkosti, panické ataky, fóbie, neurózy, depresie či iné emocionálne konflikty alebo psychické traumy, jsť konkrétne postupy ako vlastnými silami prejsť cestu k vyriešeniu svojej situácie. Každý z nás má častokrát pri pohľade na vlastný život tzv. „blind spot“ (preklad z angl. – slepá škvrna), čo znamená, že nevidíme príčinu toho, čo sa nám deje. Nedokážeme sa pozrieť na vlastný príbeh z nadhľadu a z iného uhla, vidieť ho z inej perspektívy a v širších súvislostiach. „Blind spot“ je väčšinou dôvodom, prečo sa nám v živote opakujú tie isté prekážky, problémy, choroby či stavy psychickej nerovnováhy.

Práve preto je hlbinná terapia emócií, pomocou ktorej dokážeme našim klientom pomôcť rozpliesť spleť ich trápení. Počas rozhovoru z vašich slov skladáme ucelenú mozaiku, aby ste uvideli ako, kedy a prečo váš problém vznikol. Otvárame spolu s vami vaše trináste komnaty a ukazujeme vám to, čo je tesne pred vami, ale nevidíte to, pretože pod lampou býva najväčšia tma.

Zdroje psychických trápení sa nachádzajú v každodennom prežívaní, ale ich korene môžeme nájsť častokrát v emocionálnych konfliktoch či psychických traumách zažívaných v dávnej minulosti. Keď človek zažije emocionálny konflikt alebo psychickú traumu, môže na ňu reagovať štyrmi spôsobmi: aktívne alebo pasívne, čo v oboch prípadoch môže viesť ku konštruktívnemu, ale aj k deštruktívnemu spôsobu konania.

Deštruktívna reakcia vyjadrená pasívnym spôsobom sa prejavuje ako rola obete, kým deštruktívna reakcia vyjadrená aktívnym spôsobom sa prejavuje v tej jemnejšej podobe rebelantstvom a v krajnej polohe až agresiou. Ani jedným z týchto spôsobov nie je možné emocionálny konflikt vyriešiť alebo dospieť k žiaducemu prežívaniu. K úspešnému riešeniu emocionálneho konfliktu vedie len konštruktívna reakcia, ktorá má tiež dve podoby: pasívny spôsob konštruktívnej reakcie na životné výzvy je prijímanie resp. pozorovanie, ktoré po určitom čase pasivity umožňuje aj prechod do aktívneho spôsobu reakcie, ktorá sa vyznačuje konaním v roli tvorcu.

Pri hlbinnej terapii emócií využívame holistický prístup v zmysle salutogenézy. Holistický, t.j. celostný, model zdravia zahŕňa celú osobnosť človeka ako celistvú bytosť so všetkými stránkami životného štýlu (t.j. telesnú zdatnosť, primárnu prevenciu negatívnych telesných a emocionálnych stavov, zvládanie stresu, citlivosť k prostrediu, sebakoncepciu a duchovnú stránku osobnosti). Holistický prístup pomáha ľuďom hľadať možnosti, zdravý spôsob života, sebauspokojovanie, sebarealizáciu a mobilizáciu vnútorných síl nevyhnutných na vyliečenie.

Salutogenéza vysvetľuje vzťah medzi zdravím, stresom a zvládaním tohto stresu prostredníctvom štúdie ľudí, ktorý prežili holokaust. Termín bol vytvorený Aaronom Antonovským, profesorom lekárskej sociológie. Antonovsky popisuje, že zdrojom zdravia u jednotlivca je holistická charakteristika postoja k životu. Tú pomenoval zmyslom pre integritu. Práve táto charakteristika postoja k životu pomáha jednotlivcom nielen prežívať trápenia, ale aj zvládať úlohy, ktoré sa v živote vyskytnú.

Antonovsky popísal tri základné aspekty zdroja zdravotnej sily:

  1. zmysluplnosť – vidieť zmysel svojho života (to, čo ma napĺňa, kam smerujem – motivačný náboj)
  2. zvládnuteľnosť – vedieť, že dokážem zvládnuť to, čo sa mi deje (že mám potrebné schopnosti, vedomosti a podporu)
  3. zrozumiteľnosť – chápať dianie, v ktorom sa nachádzam (chápanie problémov ako výziev)

Tieto salutogenetické charakteristiky zdravia sa považujú za zdroje (genesis) zdravia (salus).

V rámci hlbinnej terapie emócií v oblasti podpory emočného zdravia sa zameriavame na všetky tri vyššie spomenuté oblasti. V našej poradni vám pomáhame nájsť príčiny vašich úzkostí, panických atakov, fóbií, neuróz, depresií či iných emocionálnych konfliktov alebo psychických tráum.

Máte emočný problém? Radi Vám pomôžeme.