fbpx

Koučing v oblasti podpory emočného zdravia

V rámci koučingu pracujeme s našimi klientmi s ich presvedčeniami, emóciami aj so správaním. Koučing je pomáhajúci prístup, ktorý najmä otázkami pomáha koučovanému uvedomiť si, aké rôzne možnosti riešenia svojej situácie má k dispozícii. Kouč klientovi pomáha získať sebavedomie a nájsť konkrétne postupy, ako vlastnými silami objaviť a prejsť celú cestu až k riešeniu svojej situácie. V našej poradni pomáhame klientom pomocou koučingu v oblasti podpory emočného zdravia nájsť v sebe vnútorné sily nevyhnutné na vyliečenie.

Každý z nás má častokrát pri pohľade na vlastný život tzv. „blind spot“ (doslovný preklad z angličtiny – slepá škvrna), čo znamená, že nevidíme príčinu toho, čo sa nám deje. „Blind spot“ je väčšinou dôvodom, prečo sa nám opakujú v živote tie isté prekážky, problémy, choroby. Nedokážeme sa pozrieť na vlastný príbeh z nadhľadu a z iného uhla, vidieť ho z inej perspektívy a v širších súvislostiach. Práve preto je koučing cenná metóda, pomocou ktorej dokážeme klientovi pomôcť rozpliesť spleť jeho trápení.

Koučing je pre vás vhodný vtedy, keď viete, čo chcete, a potrebujete si ujasniť ako na to. Koučing je pre vás vhodný aj vtedy, keď presne neviete, čo chcete, ale súčasný stav vám nevyhovuje a chcete ho zmeniť k lepšiemu. A v neposlednom rade je pre vás koučing vhodný aj vtedy, keď máte motiváciu k zmene, ale nedarí sa vám ju uskutočniť, a tak hľadáte podporu niekoho, kto vám v tom pomôže.

Koučing sa venuje prítomnosti, ale smeruje klienta do budúcnosti. Kouč pomáha klientovi napríklad správne kladenými otázkami ujasniť si, čo chce, prečo to chce a ako sa tam dostane.

Keď človek zažije emocionálny konflikt alebo psychickú traumu, môže na ňu reagovať štyrmi spôsobmi: aktívne alebo pasívne, čo v oboch prípadoch môže viesť ku konštruktívnemu, ale aj k deštruktívnemu spôsobu konania.

Deštruktívna reakcia vyjadrená pasívnym spôsobom sa prejavuje ako rola obete, kým deštruktívna reakcia vyjadrená aktívnym spôsobom sa prejavuje v tej jemnejšej podobe rebelantstvom a v krajnej polohe až agresiou. Ani jedným z týchto spôsobov nie je možné emocionálny konflikt vyriešiť alebo dospieť k žiaducemu prežívaniu.

K úspešnému riešeniu emocionálneho konfliktu vedie len konštruktívna reakcia, ktorá má tiež dve podoby: pasívny spôsob konštruktívnej reakcie na životné výzvy je prijímanie resp. pozorovanie, ktoré po určitom čase pasivity umožňuje aj prechod do aktívneho spôsobu reakcie, ktorá sa vyznačuje konaním v roli tvorcu.

Praktickým prístupom pri koučingu psychosomatických problémov je pri našich konzultáciách – po prvotnom definovaní emocionálnych konfliktov podľa Germánskej novej medicíny – holistický prístup v zmysle salutogenézy.

 

Holistický model zdravia zahŕňa celú osobnosť človeka ako celistvú bytosť so všetkými stránkami životného štýlu (t.j. telesnú zdatnosť, primárnu prevenciu negatívnych telesných a emocionálnych stavov, zvládanie stresu, citlivosť k prostrediu, sebakoncepciu a duchovnú stránku osobnosti). Holistický prístup pomáha ľuďom prevziať zodpovednosť za svoje zdravie. Umožňuje hľadať možnosti, zdravý spôsob života, sebauspokojovanie, sebarealizáciu a mobilizáciu vnútorných síl nevyhnutných na vyliečenie.

 

Salutogenéza je prístup zameraný skôr na faktory, ktoré podporujú ľudské zdravie a pohodu, než na faktory, ktoré spôsobujú ochorenie. Konkrétne sa „salutogénny model“ týka vzťahu medzi zdravím, stresom a zvládaním tohto stresu. Termín bol vytvorený Aaronom Antonovským, profesorom lekárskej sociológie.

 

Antonovsky popisuje, že zdrojmi zdravia u jednotlivca nie sú jednotlivé psychické schopnosti, ale že u neho ide o celkovú – holistickú – charakteristiku postoja k životu. Tú pomenoval zmyslom pre integritu. Práve táto charakteristika postoja k životu pomáha jednotlivcom nielen prežívať trápenia, ale aj zvládať úlohy, ktoré sa v živote vyskytnú.

Antonovsky naznačil tri základné aspekty zdroja zdravotnej sily:

  1. zmysluplnosť – vidieť pred sebou zmysel svojho života (to, čo ma napĺňa, kam smerujem – motivačný náboj)
  2. zvládnuteľnosť – vedieť, že dokážem zvládnuť to, čo sa mi deje
  3. zrozumiteľnosť – schopnosť chápať dianie, v ktorom sa nachádzam (chápanie životných úloh ako výziev)

Tieto salutogenetické charakteristiky holistického zdravia sa považujú za zdroje (genesis) zdravia (salus).

Máte zdravotný problém? Radi Vám pomôžeme.