fbpx

Ochrana osobných údajov

 


Ak ste návštevníkom webu celostnezdravie.sk zverujete správcovi tohto webu svoje osobné údaje. Správca zodpovedá za ich ochranu a zabezpečenie. Správca spracúva vaše osobné údaje podľa zákona o ochrane osobných údajov 18/2018 Z.z. a aj podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecne známom pod skratkou GDPR).

 

Správcom je Mgr. Karina Kurtová, IČO: 47898445, DIČ: 1083286941, zapísaná v Živnostenskom registri č. 430-46009 (ďalej len „správca“).

Správca prevádzkuje webové stránky: celostnezdravie.sk

Kontaktný e-mail: info@celostnezdravie.sk

Kontaktný telefón: +421 949 470 019

Správca určuje ako sa budú osobné údaje spracúvať, za akým účelom a v priebehu akého dlhého času. V prípade potreby správca vyberá ďalších spracovateľov, ktorí mu so spracovaním budú pomáhať.

 

Vyhlásenie správcu:

Vyhlasujem, že ako správca vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti, ktoré vyžaduje platná legislatíva, predovšetkým zákon o ochrane osobných údajov a GDPR. Vaše osobné údaje budem spracovávať len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti alebo udeleného súhlasu. Podľa článku 13 GDPR plním informačnú povinnosť ešte pred začiatkom spracúvania osobných údajov. Umožním vám uplatňovanie vašich práv a budem vás v tom podporovať podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.


Týmto vás v súlade s článkom 12 GDPR informujem o spracovaní vašich osobných údajoch a o vašich právach:

 

Rozsah osobných údajov a účely spracovania: Spracúvam osobné údaje, ktoré mi poskytujete sami a slobodne, v takom rozsahu, ako ste ich poskytli, a to v súvislosti s uzatvorením zmluvného či iného právneho vzťahu, v súlade s platnými predpismi, či k plneniu mojich zákonných povinností ako správcu. Ide predovšetkým o poskytnutie údajov vyplnením niektorého z formulárov na tejto webstránke (prípadne zriadením užívateľského konta na tejto webstránke, ak takáto možnosť existuje). Odoslaním formulára na tejto stránke súhlasíte so spracovávaním a uchovávaním vami poskytnutých údajov v súlade s týmto dokumentom. Osobné údaje potom odchádzajú do elektronickej databázy (prípadne aplikácie na prípravu a odosielanie e-mailov).

 

Vaše osobné údaje spracúvam z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

 • Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mail nevyhnutne potrebujem na poskytovanie služieb (napríklad kvôli dodaniu služby – k zaslaniu prístupov k online kurzu alebo k online konzultácii a pod.). V kontaktných formulároch potrebujem telefónne číslo a e-mail na spätné kontaktovanie.
 • Vaše osobné údaje (fakturačné údaje) ďalej nevyhnutne potrebujem pre účely vedenia účtovníctva, aby som vyhovela zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.
 • Pre naplnenie účelu individuálnej konzultácie spracúvam osobné údaje so súhlasom subjektu údajov.
 • Vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, na čo klikáte v e-maile a kedy ho najčastejšie otvárate, využívam za účelom priameho marketingu – zasielanie noviniek (newslettery). Ak ste mojím klientom, robím tak na základe oprávneného záujmu, pretože odôvodnene predpokladám, že vás moje novinky zaujímajú, a to v trvaní 5 rokov od poslednej objednávky (konzultácie alebo účasti na kurze). Pokiaľ nie ste mojím klientom, zasielam vám newsletter len na základe vášho súhlasu. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať použitím odhlasovacieho odkazu, ktorý je súčasťou každého zaslaného e-mailu.

Vaše osobné údaje uchovávam v trvaní premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestanoví dlhší čas pre ich uchovanie alebo som v konkrétnych prípadoch neuviedla inak. Vaše osobné údaje môžu patriť do kategórie bežných osobných údajov alebo môže ísť o tzv. citlivé údaje. Pre ich spracovanie stanovujú právne predpisy prísnejšie podmienky. Bežnými údajmi, ktoré spracúvam, sú: meno, priezvisko, adresa, IČO, DIČ (ak si objednávate službu ako podnikateľ), e-mail, IP adresa, cookies, informácie o objednaných a zakúpených službách (príp. produktoch), osobné údaje získané v priebehu individuálnych konzultácií alebo kurzov. Citlivými údajmi, ktoré spracúvam, sú: informácie o fyzickom a psychickom stave, ktoré mi klienti sami slobodne zverujú na individuálnych konzultáciách, prípadne kurzoch. Tieto údaje nijako nearchivujem a spracúvam ich spolu s klientmi len pre potreby vysvetlenia a odpovedania na ich otázky. Pri prezentácii výsledkov dosiahnutých za pomoci mojich služieb a zdieľaní skúseností v záujme ďalších klientov používam anonymizované údaje alebo referencie.

 

Sprístupnenie osobných údajov tretím osobám: So zabezpečením niektorých mojich zmluvných alebo zákonných povinností mi pomáhajú ďalšie osoby, ktoré sú spracovateľmi osobných údajov. Ide najmä o poskytovateľov dátových úložísk a softvérových aplikácií ako aj účtovnú a administratívnu výpomoc. So spracovateľmi uzatváram písomné zmluvy, v ktorých dohadujeme plnenie povinností v oblasti ochrany osobných údajov, aby vaše údaje zostali v bezpečí. Osobné údaje budú sprístupnené aj príslušným správnym orgánom, ak mi takúto povinnosť ukladá zákon (predovšetkým v prípade kontroly, pri ktorej je daný orgán oprávnený vyžadovať predloženie osobných údajov). Pre zabezpečenie niektorých konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem zabezpečiť vlastnými silami, využívam služby a aplikácie spracovateľov, ktorí sa na konkrétne spracovanie špecializujú a sú v súlade s GDPR. Ide o poskytovateľov účtovných služieb, dátových úložísk, softvérových aplikácií a ďalších poskytovateľov platforiem a služieb potrebných pre poskytovanie mojich služieb ako napríklad fakturačný program, administratívna výpomoc, nástroj na hromadné rozosielanie emailov a ďalšie marketingové nástroje ako napríklad Facebook a Instagram od spoločnosti Meta a nástroje spoločnosti Google, ako aj aplikácie potrebné na poskytovanie online služieb ako Skype, Messenger či Zoom. Je možné, že v budúcnosti sa rozhodnem využívať ďalšie aplikácie či spracovateľov v záujme uľahčenia a skvalitnenia spracovania. Sľubujem vám však, že v takom prípade budem mať pri výbere spracovateľa minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

 

Cookies: Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa umiestnia vo vašom počítači alebo zariadení pri návšteve webovej stránky. Súbory cookies sa ukladajú do zariadenia užívateľa, aby mu umožnili prístup k rôznym funkciám. Cookies umožňujú lepšie zhromažďovať informácie o používaní webovej stránky. V ich údajoch sa však nezhromažďujú vaše osobné údaje a informácie, ukladá sa len jedinečný identifikátor relácie. Typy súborov cookies sú: súbory cookies relácie, ktoré sú dočasne uložené v počítači alebo zariadení počas relácie prehľadávania a po jej ukončení sa odstránia a trvalé súbory cookies, ktoré sa uchovávajú v počítači dlhší čas. Trvalé súbory cookies môže užívateľ vymazať. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímam ako svoj oprávnený záujem správcu, pretože verím, že vďaka tomu vám môžem ponúknuť ešte lepšie služby. Keď prechádzate týmito webovými stránkami, zaznamenáva sa vaša IP adresa, ako dlho sa na stránke zdržiavate a z ktorej stránky prichádzate. Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané iba na základe vášho súhlasu. Týmto webom možno prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať. Pre spracovanie cookies využívam služby Google Analytics spoločnosti Google. Zozbierané cookies súbory následne spracúva spoločnosť Google v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na stránkach google.com. Ďalej využívam službu Facebook Pixel, ktorú prevádzkuje spoločnosť Meta. Zozbierané cookies súbory následne spracúva spoločnosť Meta v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na stránkach facebook.com.

 

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov: Osobné údaje chránim v maximálnej možnej miere za pomoci moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technologického rozvoja. Dodržiavam všetky dostupné technické a organizačné opatrenia, ktoré bránia zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

 

Posúvanie dát mimo EÚ: Údaje spracúvam výlučne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zabezpečujú zodpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutí Európskej komisie.

 

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov: V súvislosti s ochranou osobných údajov máte svoje práva. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, kontaktujte ma, prosím, prostredníctvom e-mailovej adresy: info@celostnezdravie.sk

 • Máte právo na informácie, ktoré napĺňam aj touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.
 • Vďaka svojmu právu na prístup ma môžete kedykoľvek vyzvať a ja vám v lehote 30 dní predložím informáciu, aké vaše osobné údaje spracúvam a prečo.
 • Pokiaľ sa u vás niečo zmení a vaše údaje budú neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.
 • Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že sa spracovávajú vaše nepresné údaje alebo že sú vaše údaje spracovávané nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účel spracovania (napr. odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení).
 • Máte právo na prenosnosť, t.j. ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budem postupovať rovnako ako pri využití vášho práva na prístup, len s tým rozdielom, že vám informácie dodám v strojovo čitateľnej podobe. Opäť tu platí lehota 30 dní.
 • Vaším ďalším právom je právo na výmaz. Ak toto právo chcete využiť, vymažem všetky vaše osobné údaje zo systému v lehote 30 dní. V niektorých prípadoch som viazaná zákonnými povinnosťami a napríklad musím evidovať vystavené daňové doklady v trvaní stanovenom zákonom. Vtedy vymažem všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu.
 • Ak máte pocit, že sa s vašimi údajmi nenakladá v súlade so zákonom, kedykoľvek máte právo sa obrátiť so svojou sťažnosťou na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budem však rada, ak budete najprv o tomto podozrení informovať mňa, aby som mohla prípadný nedostatok odstrániť.
 • E-maily s novinkami (newslettery) vám zasielam, ak ste mojím klientom na základe vášho oprávneného záujmu. Pokiaľ klientom ešte nie ste, posielam vám e-maily len na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch sa môžete odhlásiť zo zasielania newsletterov (obchodných oznámení) a ukončiť odber e-mailov kliknutím na odhlasovací odkaz v každom zaslanom e-maile.

 

Mlčanlivosť: Ubezpečujem vás, že všetci spolupracovníci, ktorí budú spracúvať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom pretrváva aj po skončení záväzkových vzťahov so mnou. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

 

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 01. 04. 2020.