fbpx

Germánska nová medicína

Doktorovi Hamerovi, autorovi tzv. Germánskej novej medicíny (GNM), sa podarilo odkryť biologický zmysel našich ochorení, zmenil vnímanie ochorení a na základe prírodovedeckých zákonitostí a ním objavených pravidiel vytvoril fenomenálny systém obrazu o fungovaní, vzniku a zániku chorôb u človeka v autentickej prepojenosti tela a duše, teda ochorenia a prežívaných emócií. Za roky, ktoré sa venujeme lektorskej a konzultačnej činnosti v oblasti celostného zdravia, sme mali možnosť konzultovať psychosomatické príčiny najrôznejších zdravotných problémov v zmysle Germánskej novej medicíny so stovkami klientov.

Nemecký dokument z roku 2009 podrobne vysvetľuje princípy Germánskej novej medicíny
(pre zapnutie slovenských titulkov stlačte ozubené koliesko vpravo dole a zvoľte si v titulkoch jazyk slovenčina):

YouTube player

V tomto videu vám ponúkame stručné vysvetlenie princípov Germánskej novej medicíny
resp. piatich prírodných biologických zákonov
:

YouTube player

Medzi prvou zmienkou o psychosomatike do dneška uplynulo už viac ako 200 rokov, pričom sa ňou zaoberalo množstvo autorít, ktorých práce nájdeme medzi viac či menej uznávanými alebo zabudnutými. Medzi všetkými protagonistami len ťažko nachádzame meno Dr. Ryke Geerd Hamera (17.5.1935 – 2.7.2017), nemeckého lekára, ktorý je autorom princípov a pravidiel tzv. Germánskej novej medicíny, známej aj pod názvom Nová medicína. Svoj objav publikoval po prekonaní rakoviny semenníkov, ktorú – ako sám uvádza – považoval za dôsledok emocionálneho stresu po zastrelení jeho syna, ktorý po sto dňoch v kóme zomrel v jeho náručí. Doktor Hamer bol za svoj objav celý život prenasledovaný, zomrel ako 82-ročný vo vyhnanstve v Nórsku.

Nová medicína bola objavená v roku 1981. Je to prírodná veda založená na piatich prírodných zákonoch – ako zdôrazňuje Dr. Hamer „zákonoch a nie na hypotézach“ podľa ktorých je možné reprodukovať striktne pragmaticky a vedecky akýkoľvek prípad ochorenia. Je prvou príčinnou terapiou založenou na paralelnom skúmaní psyché (teda emócií), mozgu a orgánu človeka.

Germánska nová medicína popisuje exaktne lekársko-biologické súvislosti živého organizmu, jednotu psychiky, mozgu a orgánu, tak ako to zatiaľ neurobila konvenčná, teda akademická, ani alternatívna medicína. Jej ústredným posolstvom je, že sme to práve a jedine my, ktorí sme tvorcami našich ochorení aj nášho zdravia, pričom sme schopní vedomého posunu v obidvoch smeroch.

Práve objavom Dr. Hamera sa dostávame k prepojeniu mysle a tela, ktorú síce alternatívna medicína brala ako axiómu, ale rečou akademickej medicíny ju nikdy nedokázala precízne, biologicky a vedecky zdôvodniť, čím prakticky len reprodukovala pokusy konvenčnej medicíny inými prostriedkami.

Licencia doktora Hamera na výkon lekárskeho povolania bola zrušená v roku 1986 s odôvodnením súdu z dôvodu – citujeme: „nedostatku tolerancie k iným metódam liečenia“. Jeho postoj nie je až tak prekvapujúci, keď porovnáme liečebné protokoly konvenčnej medicíny a priekopnícku prácu Dr. Hamera, pretože bol zatiaľ jediným, ktorý definoval päť prírodných biologických zákonov ochorení:

 1. definoval tzv. „železný“ zákon všetkých ochorení v príčinnom slede od charakteru vnútorne prežívaného emocionálneho konfliktu, jeho lokalizácie v konkrétnej časti mozgu ako „riadiacej jednotky“ (identifikoval kruhové obrazce v mozgu po utrpení konfliktného šoku, tzv. Hamerove ohniská, overiteľné CT snímkom) a z toho vyplývajúceho somatického prejavu konkrétneho chorého orgánu,
 2. rozdelil chorobné prejavy na aktívnu fázu (v priebehu vnútorného emocionálneho konfliktu), kedy je medicínsky zásah opodstatnený a liečebnú fázu (po vyriešení emocionálneho konfliktu), v časovom strede ktorej sa objavuje tzv. epileptoidná kríza (= epilepsii podobná) s návratom symptómov choroby až do jej úplného vymiznutia, bez nutnosti lekárskeho zásahu,
 3. objavil ontogeneticky závislý systém spúšťačov chorôb, t.j., že jednotlivé orgány tela majú špecifickú a predpokladateľnú reaktivitu podľa ich pôvodu z jednotlivých zárodočných listov (endoderma, mezoderma, ektoderma) vo väzbe na charakter prežívaného emocionálneho konfliktu,
 4. objavil ontogeneticky prepojený systém vplyvu a významu vírusov, baktérií, húb a plesní pri jednotlivých fázach ochorenia a liečenia (v prípade orgánov tvorených z endodermy a z evolučne mladšej časti mezodermy za pomoci zápalov výrastky a nádory odbúravajú, v prípade orgánov tvorených z evolučne staršej časti mezodermy a ektodermy naproti tomu rekonštruujú úbytok postihnutého tkaniva),
 5. interpretoval teóriu vzniku a vyliečenia choroby ako zmysluplného „osobitného biologického programu“ prírody – teda, že ochorenie je „inteligentné posolstvo” podmienené múdrosťou ľudského organizmu, čo je v príkrom protiklade so súčasnou paradigmou akademickej medicíny, ktorá považuje chorobu za „poruchu mechanizmu”, ktorú je potrebné odstrániť alebo aspoň potlačiť.

Základné druhy emocionálnych konfliktov:

 

 • orgány vzniknuté z endodermálnych zárodočných listov, riadené koncovým (kmeňovým) mozgom, reagujú na tzv. emočný konflikt „sústa“,
 • orgány vzniknuté z evolučne staršej časti mezodermy, riadené mozočkom, reagujú na tzv. emočný konflikt urážky, zraniteľnosti“,
 • orgány vzniknuté z evolučne mladšej časti mezodermy, riadené bielou hmotou veľkého mozgu, reagujú na tzv. emočný konflikt „menejcennosti, straty sebaúcty, straty schopností“,
 • orgány vzniknuté z ektodermálnych zárodočných listov, riadené mozgovou kôrou (kortexom), reagujú na tzv. emočný konflikt „oddelenosti, ohraničenosti“ v zmysle sociálnych vzťahov a na tzv. pohlavný a teritoriálny konflikt“ v zmysle zachovania vlastnej integrity a ochrany svojho výsostného územia

Prečo akademická medicína dodnes zavrhuje objavnú prácu Dr. Hamera a tvrdošijne ju odmieta včleniť do rámca psychosomatickej medicíny, ktorú sama radikálne neodmieta a občas sa na ňu účelovo odvoláva?

Je zrejmé, že psychosomatika sa v rámci konvenčnej medicíny aplikuje len ojedinele a aj vtedy len v intuitívnej podobe, pričom Dr. Hamer vychádza z radikálne rozdielnych axióm a názorov, nielen ohľadne liečebnej praxe, ale aj hlbšieho zmyslu a významu choroby, ktoré rúcajú všeobecne prijaté zásady mechanistickej medicíny.

Všeobecné prijatie jeho metódy by prevrátilo naruby nielen mnohé „poznatky“ medicínskej vedy a zaužívané poňatie medicínskeho vzdelávania, ale najmä liečebnú prax, pretože podávanie prevažnej väčšiny liekov by stratilo svoje opodstatnenie, podobne ako veľká časť medicínskych zákrokov a intervencií.

V prípade potvrdenia a praktickej aplikácie jeho objavných téz by to znamenalo minimálne rovnakú zmenu paradigmy – s ďalekosiahlymi dopadmi na sociálne štruktúry súčasnej spoločnosti – ako svojho času zmena názoru, že Zem je plochá a Slnko sa točí okolo nej.

V tejto súvislosti je zaujímavé, že – napriek dehonestácii „pozostalosti“ Dr. Hamera – jeho priekopnícku prácu využíva mnoho lekárov vo viacerých krajinách (Rakúsko, Švajčiarsko, Nemecko, Taliansko, Francúzsko, Španielsko, Poľsko, Kanada).

V Maďarsku rozpracoval GNM do ucelenej koncepcie Roberto Barnai v knihe Biologika – Szerv Atlasz (BIOLOGIKA – TEAM Kft., 2014) a ku GNM sa verejne hlási viacero lekárov s akademickým vzdelaním. Zároveň je „Biologika“ zaradená do doplnkového vzdelávania na lekárskej fakulte Semmelweisovej univerzity v Budapešti v študijnom odbore komplementárnej medicíny. S Robertom Barnaim sme sa stretli v Maďarsku 11.03.2019.

Na fotografii zľava:
Zoltán Németh, Karina Kurtová a Roberto Barnai

Čím sa zaoberá a čím sa nezaoberá Germánska nová medicína?

Z oblasti záujmu Germánskej novej medicíny sú vylúčené ochorenia, ktoré jednoznačne nemajú duševnú resp. emocionálnu príčinu, akými sú: genetické choroby (spôsobené mutáciou konkrétneho génu), úrazy a mechanické poškodenia, otravy potravinové a chemické (vrátane ťažkých kovov), parazitárne ochorenia, radiácia a vplyv elekromagnetického žiarenia. Všetky ostatné choroby vrátane civilizačných (nádorové a kardiovaskulárne ochorenia), ako aj tzv. autoimunitné ochorenia patria do spektra, ktorými sa GNM zaoberá.

Paradoxom je, že viacerí protagonisti GNM a do určitej miery aj doktor Hamer sa – napriek jednoznačným asociáciám emocionálnych konfliktov ku konkrétnym orgánom a ochoreniam – pridržiavajú termínu „biologický konflikt“ a zdráhajú sa zaradiť GNM do oblasti psychosomatiky.

Samozrejme, že po utrpení emocionálneho konfliktu sa simultánne objaví jeho prejav v konkrétnej časti mozgu a zároveň v pridruženom fyzickom orgáne vo forme „choroby“. Táto kauzalita je však typickou charakteristickou črtou psychosomatickej príčiny ochorenia. Jeho prejavy môžeme nazývať v prípade GNM aj prírodnými resp. biologickými zákonmi, pretože vo svojej komplexnosti sú nielen exaktným dôkazom psychofyzického paralelizmu, ale najmä preto, že poukazujú na prehliadanú skutočnosť, že „choroba“ vlastne nie je chorobou vo všeobecne chápanom zmysle tohto slova, ale zmysluplným „osobitným biologickým programom“.

Keď teda hľadáme odpoveď na otázku, či GNM pojednáva o psychologických alebo biologických konfliktoch, ako príčinách chorôb, dovoľujeme si predložiť definíciu GNM, ktorá neporušuje ani nevyvracia žiadnu z jej zákonitostí, ale zároveň je v dokonalom súlade s paradigmou psychofyzického paralelizmu a viacdimenzionálnej podstaty človeka: Germánska nová medicína je súborom logických – a teda predvídateľných – kauzálnych súvislostí medzi psychickým (v užšom zmysle emocionálnym) stavom živého organizmu a prejavom tohto stavu na biologickej úrovni.

GNM je v prvom rade metóda na zistenie prvotnej príčiny ochorenia a zároveň skutočnosti, či sa pacient nachádza v konfliktnej alebo postkonfliktnej fáze ochorenia.

V roku 2003 zmenil Dr. Hamer názov svojho objavu z Neue Medizin na Germanische Neue Medizin (Germánska nová medicína). Okrem toho, že vo vyhnanstve vnímal Dr. Hamer stále silnejšie svoje nemecké korene, aj preto, že od roku 1981 do roku 2003 vznikli desiatky Nových medicín“ a pre hľadajúcich nebolo ľahké nájsť čistý“ zdroj.

Doktor Hamer až do svojej smrti bojoval proti plagiátorstvu a dezinterpretácii svojho diela a svojich vedeckých objavov. Medzi plagiátorov zaradil napríklad: META-Medicínu, Total-Biológiu, Biogenealógiu, Biodekódovanie atď., ale aj vyššie spomínanú Biologiku.

Preto považujeme za dôležité uviesť k problematike plagiátorstva Germánskej novej medicíny náš názor:

 • Hamer charakterizoval svoju priekopnícku a záslužnú prácu ako objav „biologických“ – teda prírodných – zákonov a ako vieme prírodné zákony nie je možné ani patentovať ani vyvlastňovať, teda každý ich môže využívať, rozvíjať a integrovať akýmkoľvek spôsobom,
 • samozrejme za dôveryhodný a seriózny zdroj je možné považovať len taký, ktorý sa menovite odvoláva na prácu doktora Hamera a nemení interpretáciu ním objavených piatich biologických zákonov, ani názvoslovie doktorom Hamerom pomenovaných kategórií GNM v zmysle ním určených významových kontextov,
 • za rozvíjanie a integrovanie jeho objavov považujeme interdisciplinárne prieniky GNM pri vyhľadávaní konkrétnych emocionálnych príčin ochorení, ako aj všetky psychoterapeutické metódy odstraňovania emocionálnych konfliktov a blokov s cieľom ukončenia konfliktnej fázy tzv. „osobitného biologického programu“ resp. „ochorenia“.
Zdokumentované verifikácie GNM

Konvenčná medicína, žiaľ, zaznáva psychosomatické príčiny chorôb a človeka považuje za mechanizmus, ktorý je možné biomedicínsky opravovať, pričom odmieta akékoľvek dôkazy poskytnuté štyridsaťročnou empirickou praxou a skúsenosťami z využívania GNM. Napriek tomu sú jednoznačným potvrdením platnosti prírodných zákonov Germánskej novej medicíny všetky prípady od jej objavenia v roku 1981, ktoré boli testované a zdokumentované viac ako 30-krát mnohými lekármi a profesijnými združeniami, podľa niektorých zdrojov na viac ako 40 tisíc pacientoch (Recall Healing Consulting, Gilbert Renaud a David Holt, Vancouver, 2008), ako aj niekoľko stoviek prípadov, ktoré sme konzultovali v našej poradni.

1984

Prof. Dr. Mannheimer (kardiologická klinika, Viedeň), prof. Dr. Pokieser a prof. Dr. Imhof (rádiológovia), obidvaja z Viedenskej univerzity v Rakúsku, testovali 8 pacientov na základe zistení Dr. Hamera týkajúcich sa korelácie medzi infarktom, konfliktom teritoriálnych strát a zmenami v mozgu vo forme takzvaného Hamerovho ohniska (Hamerscher Herd). Členovia výboru prostredníctvom svojich podpisov potvrdili, že v súlade s prvým biologickým zákonom sa všetky srdcové infarkty vyskytli po vyriešení teritoriálneho konfliktu.

1988

Univ. Med. Birkmeyer a Dr. med. Rozkydal (obidvaja Viedeň, Rakúsko) testovali, pod dohľadom 5 lekárov, železné pravidlo rakoviny (prvý biologický zákon) na 7 pacientoch. Výsledok: 100% presnosť.

1989

Spochybňovanie nálezov kruhových štruktúr (tzv. Hamerove ohniská) na CT snímkoch mozgu tvrdením, že sú to len artefakty – teda umelo vzniknuté obrazce z dôvodu nedokonalosti snímania prístroja – bolo vyvrátené oficiálnym dokumentom spoločnosti Siemens, v ktorom sú uvedené kritériá pre vylúčenie možnosti zámeny artefaktov za anatomické štruktúry (viď originál dokumentu aj preklad dokumentu v pdf do slovenčiny).

1989

Na lekárskej konferencii v Mníchove (Nemecko) testovalo 17 lekárov päť biologických zákonov na 27 pacientoch. Výsledky: 100% presnosť.

1990

V Namure (Belgicko) bolo testovaných 6 pacientov pod dohľadom 17 lekárov. Výsledok: 100% presnosť.

1991

Dr. Hamer: „Po tom, čo som v máji 1991 predstavil GNM na prednáške vo Viedni, lekár mi podal snímok mozgu pacienta z počítačového tomografu (CT). V prítomnosti 20 jeho kolegov, medzi nimi rádiológov a odborníkov na počítačovú tomografiu, ma požiadal, aby som mu povedal, aké príznaky má pacient a ktoré druhy konfliktov s nimi súvisia. Bol som požiadaný, aby som z úrovne mozgu posúdil stav ďalších dvoch úrovní (emočný konflikt a telesnú chorobu – pozn. prekladateľa). Z mozgového CT som diagnostikoval čerstvo krvácajúci karcinóm močového mechúra vo fáze hojenia, starý karcinóm prostaty, diabetický stav, starý bronchiálny karcinóm a zmyslovú paralýzu určitej oblasti v tele – a pre každú z nich zodpovedajúce konflikty, ktoré musel pacient zažiť. V tomto momente sa lekár postavil pred všetkých svojich kolegov a povedal: Dr. Hamer, blahoželám! Päť diagnóz – päť úspechov! Pacient mal presne to, čo hovoríte. Dokonca ste dokázali rozlíšiť, aké príznaky mal v minulosti a aký symptóm má práve teraz.“

1992

Dr. med. E. A. Stemmann, lekár pediatrie a člen Lekárskej fakulty Univerzity v Düsseldorfe v Nemecku, testoval na lekárskej konferencii v Gelsenkirchene (23. – 24. mája 1992) reprodukovateľnosť objavov Dr. Hamera na základe 24 prípadov. V priemere každý prípad predstavoval štyri až päť chorôb vrátane rakoviny, nádorov mozgu, leukémie, roztrúsenej sklerózy, epilepsie, sarkómu, cukrovky, infekcií, tuberkulózy a duševných chorôb. Výbor zistil, že päť biologických zákonov „novej medicíny“ sú vo všetkých prípadoch stopercentne presné. Overovací dokument podpísaný Dr. med. Stemmann a Dr. med. Elke Mühlpfort je adresovaný dekanovi Lekárskej fakulty prof. Dr. D. P. Pfitzerovi.

1993

Dr. med. Willibald Stangl, predseda Lekárskej asociácie Dolného Rakúska, testoval päť biologických zákonov na 250 prípadoch. Výsledok: 100% zhoda so zisteniami Dr. Hamera.

1997

Marc Fréchet, francúzsky klinický psychológ, pracoval – z poverenia profesora Georgesa Mathého na klinike Paula Brousseho vo Villejuif v Paríži – deväť rokov na výskume s ľuďmi, ktorí trpeli rakovinou. Poskytoval psychoterapeutickú pomoc a pracoval s dvomi skupinami pacientov: liečených chemoterapiou, s 389 ľuďmi, z ktorých prežilo 102, čo je 26,22 % a s 215 ľuďmi, ktorí odmietli lekárske ošetrenie, z ktorých prežilo 183 ľudí, čo je 85,11%. M. Frechet použil pri svojej práci metódy GNM, čo uviedol a dokladoval v liste pre okresný súd v Kolíne nad Rýnom v roku 1997, ako obhajobu doktora Hamera so slovami: „Hamerova metóda mi umožnila špecificky určiť emocionálne traumy súvisiace s konkrétnymi organickými prejavmi chorôb.“ (viď list Marca Frécheta súdu v pdf preložený do slovenčiny).

1998

Lekárska fakulta Trnavskej univerzity v Trnave (Slovensko) testovala sedem pacientov s 20 špecifickými zdravotnými problémami na Onkologickom ústave Svätej Alžbety v Bratislave a na onkologickej jednotke Trnavskej nemocnice. Ako sa uvádza v úradnej certifikácii: „Cieľom bolo zistiť, či systém medicíny Dr. Hamera možno overiť vedeckou metódou, aby sa preukázalo, že jeho výsledky sú opakovateľné.“ Platnosť GNM bola dostatočne preukázaná s vysokou pravdepodobnosťou (viď originál dokumentu z 11.09.1998 aj preklad dokumentu v pdf do slovenčiny).

2005

Dánska štúdia podporená grantmi od fondu IMK Almene Fond: Výskum kvality života bol schválený Kodanskou vedeckou etickou komisiou pod číslom (KF) V.100.2123 / 91, uznala platnosť prvých dvoch biologických zákonov Germánske novej medicíny: Stojí za úsilie klinické testovanie liečby rakoviny na základe Hamerovho systému, musí sa to však diať – ak je to možné – prostredníctvom lekárov vyškolených samotným Hamerom. Na Výskumnej klinike pre holistické lekárstvo v Kodani robíme klinický výskum, aby sme pochopili, ako používať prvé dva Hamerove „zákony o rakovine“ (viď krátený preklad dokumentu v pdf do slovenčiny a tu preklik na pôvodný dokument v angličtine).

2006

Dr. med. Willibald Stangl, Predseda Lekárskej asociácie Dolného Rakúska, reaguje listom na článok o posttraumatickej stresovej poruche uverejnený v Medical Tribune 18. februára 2004 (č. 8) (viď preklad listu v pdf do slovenčiny, preklad listu do angličtiny aj jeho originál v nemčine).

2006

V dňoch 8. – 10. septembra 2006 sa v Coin v Španielsku uskutočnilo ďalšie overenie prírodných zákonov, ktoré objavil Dr. Hamer: tentokrát pod záštitou nezávislého medzinárodného vedeckého zhromaždenia. Dr. Hamer nazval toto zhromaždenie „Wissenschafts Thing“ (Nezávislé slobodné vedecké zhromaždenie). Zúčastnilo sa ho 12 lekárov, 14 pacientov s rodinnými príslušníkmi, biológovia, fyzici, inžinieri, pedagógovia a veľké množstvo ľudí so vzdelaním v prírodnej terapii. Preklad záverečnej časti podpísaného vyhlásenia: „Vyšetrovací orgán vedeckého zhromaždenia (Wissenschafts Thing), ktoré sa konalo 8. – 10. septembra 2006 v Coine, potvrdzuje, že všetkých 14 predložených prípadov bolo skontrolovaných a overených podľa kritérií 5 prírodných zákonov Germánskej novej medicíny. Vo všetkých prípadoch, keď boli k dispozícii fakty potrebné na overenie 5 prírodných zákonov, boli 100% správne.“ Synchrónna zhoda vo všetkých troch rovinách orgán-psychika-mozog sa potvrdila bez výnimky.

2011

12. júla 2011 vláda Nikaraguy oficiálne uznala Germánsku novú medicínu (Nueva Medicina Germanica®) ako liečebnú terapiu.

2014

V Maďarsku rozpracoval metódu Dr. Hamera do ucelenej koncepcie Roberto Barnai v knihe Biologika – Szerv Atlasz (BIOLOGIKA – TEAM Kft., 2014). Na knihe spolupracovalo osem lekárov s akademickým vzdelaním.

2019

„Biologika“ bola zaradená do doplnkového vzdelávania na lekárskej fakulte Semmelweisovej univerzity v Budapešti v študijnom odbore komplementárnej medicíny.

Máte zdravotný problém? Radi vám pomôžeme.