fbpx

Verifikácia GNM

Potvrdením platnosti prírodných zákonov Germánskej novej medicíny sú všetky prípady od jej objavenia v roku 1981, ktoré boli testované a zdokumentované viac ako 30-krát mnohými lekármi a profesijnými združeniami, podľa niektorých zdrojov na viac ako 40 tisíc pacientoch (Recall Healing Consulting, Gilbert Renaud, David Holt, Vancouver, 2008), ako aj niekoľko stoviek prípadov, ktoré sme konzultovali v našej poradni.

V British Medical Journal bol 13.12.2018 publikovaný článok s názvom: Parachute use to prevent death and major trauma when jumping from aircraft: randomized controlled trial (Padák ako prevencia smrti a ťažkého zranenia pri skoku z lietadla: randomizovaná kontrolovaná štúdia).

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6298200/

 

V tejto satire je podrobený skepticizmu jeden z hlavných tromfov vedeckej medicíny – metóda odvolávajúca sa na tzv. EBM (evidence based medicine), teda na medicínu založenú na dôkazoch. Táto štúdia vedecky dokázala, že skok z lietadla padákom znižuje riziko smrti a ťažkého zranenia, avšak také isté výsledky sa dosiahli aj pri zoskoku bez padáka s prázdnym batohom (z lietadla stojaceho na zemi, teda z výšky 0,6 metrov). Inými slovami: pri dodržaní všetkých nárokov na vedeckosť štúdie (EBM) nebolo možné dokázať, že signifikantné zníženie úmrtnosti je v príčinnej súvislosti s použitím padáka. A nebude to možné ani v budúcnosti, pretože pre dvojité zaslepené štúdie nebude dostatok adeptov pre zoskoky z niekoľkokilometrovej výšky a pre nedostatok takýchto štúdií nebude možné vykonať ani metaanalýzy. Napriek tomu každý vie, že skok z letiaceho lietadla bez padáka nie je možné prežiť bez ujmy…

 

Prečo spomíname práve tento vtipný vedecký výskum v súvislosti s Germánskou novou medicínou?

 

Pretože pri GNM vzhľadom k úplne odlišnej paradigme ponímania choroby by sa – okrem kauzistiky a prípadových štúdií – len ťažko alebo vôbec nedali využiť najoceňovanejšie metódy EBM, akými sú dvojité zaslepené štúdie a metaanalýzy. Zároveň konvenčná medicína odmieta metódy dokazovania, ktoré vyplývajú zo samotnej podstaty piatich prírodných zákonov GNM a objavov Dr. Hamera, teda zo súvzťažnosti psychika-mozog-orgán.

 

GNM je v prvom rade metóda na zistenie prvotnej príčiny ochorenia a zároveň skutočnosti, či sa pacient nachádza v konfliktnej (sympatikotónnej) alebo postkonfliktnej fáze ochorenia s prevahou parasympatickej činnosti autonómneho nervového systému. V závislosti od týchto skutočností sa v GNM nastavuje liečba, vždy však s minimálnym použitím medikácie a s využitím invazívnych zákrokov len v odôvodnených prípadoch. Konvenčná medicína, žiaľ, zaznáva psychosomatické príčiny chorôb a človeka považuje za mechanizmus, ktorý je možné biomedicínsky opravovať, pričom odmieta akékoľvek dôkazy poskytnuté štyridsaťročnou empirickou praxou a skúsenosťami z využívania GNM.

 

Napriek tomu sú jednoznačným potvrdením platnosti prírodných zákonov Germánskej novej medicíny všetky prípady od jej objavenia v roku 1981, ktoré boli testované a zdokumentované viac ako 30-krát mnohými lekármi a profesijnými združeniami, podľa niektorých zdrojov na viac ako 40 tisíc pacientoch (Recall Healing Consulting, Gilbert Renaud, David Holt, Vancouver, 2008), ako aj niekoľko sto prípadov, ktoré sme konzultovali v našej poradni.

Zdokumentované verifikácie GNM
1984

Prof. Dr. Mannheimer (kardiologická klinika, Viedeň), prof. Dr. Pokieser a prof. Dr. Imhof (rádiológovia), obidvaja z Viedenskej univerzity v Rakúsku, testovali 8 pacientov na základe zistení Dr. Hamera týkajúcich sa korelácie medzi infarktom, konfliktom teritoriálnych strát a zmenami v mozgu vo forme takzvaného Hamerovho ohniska (Hamerscher Herd). Členovia výboru prostredníctvom svojich podpisov potvrdili, že v súlade s prvým biologickým zákonom sa všetky srdcové infarkty vyskytli po vyriešení teritoriálneho konfliktu.

1988

Univ. Med. Birkmeyer a Dr. med. Rozkydal (obidvaja Viedeň, Rakúsko) testovali, pod dohľadom 5 lekárov, železné pravidlo rakoviny (prvý biologický zákon) na 7 pacientoch. Výsledok: 100% presnosť.

1989

Spochybňovanie nálezov kruhových štruktúr (tzv. Hamerove ohniská) na CT snímkoch mozgu tvrdením, že sú to len artefakty – teda umelo vzniknuté obrazce z dôvodu nedokonalosti snímania prístroja – bolo vyvrátené oficiálnym dokumentom spoločnosti Siemens, v ktorom sú uvedené kritériá pre vylúčenie možnosti zámeny artefaktov za anatomické štruktúry (viď originál dokumentu aj preklad dokumentu v pdf do slovenčiny).

1989

Na lekárskej konferencii v Mníchove (Nemecko) testovalo 17 lekárov päť biologických zákonov na 27 pacientoch. Výsledky: 100% presnosť.

1990

V Namure (Belgicko) bolo testovaných 6 pacientov pod dohľadom 17 lekárov. Výsledok: 100% presnosť.

1991

Dr. Hamer: „Po tom, čo som v máji 1991 predstavil GNM na prednáške vo Viedni, lekár mi podal snímok mozgu pacienta z počítačového tomografu (CT). V prítomnosti 20 jeho kolegov, medzi nimi rádiológov a odborníkov na počítačovú tomografiu, ma požiadal, aby som mu povedal, aké príznaky má pacient a ktoré druhy konfliktov s nimi súvisia. Bol som požiadaný, aby som z úrovne mozgu posúdil stav ďalších dvoch úrovní (emočný konflikt a telesnú chorobu – pozn. prekladateľa). Z mozgového CT som diagnostikoval čerstvo krvácajúci karcinóm močového mechúra vo fáze hojenia, starý karcinóm prostaty, diabetický stav, starý bronchiálny karcinóm a zmyslovú paralýzu určitej oblasti v tele – a pre každú z nich zodpovedajúce konflikty, ktoré musel pacient zažiť. V tomto momente sa lekár postavil pred všetkých svojich kolegov a povedal: Dr. Hamer, blahoželám! Päť diagnóz – päť úspechov! Pacient mal presne to, čo hovoríte. Dokonca ste dokázali rozlíšiť, aké príznaky mal v minulosti a aký symptóm má práve teraz.“

1992

Dr. med. E. A. Stemmann, lekár pediatrie a člen Lekárskej fakulty Univerzity v Düsseldorfe v Nemecku, testoval na lekárskej konferencii v Gelsenkirchene (23. – 24. mája 1992) reprodukovateľnosť objavov Dr. Hamera na základe 24 prípadov. V priemere každý prípad predstavoval štyri až päť chorôb vrátane rakoviny, nádorov mozgu, leukémie, roztrúsenej sklerózy, epilepsie, sarkómu, cukrovky, infekcií, tuberkulózy a duševných chorôb. Výbor zistil, že päť biologických zákonov „novej medicíny“ sú vo všetkých prípadoch stopercentne presné. Overovací dokument podpísaný Dr. med. Stemmann a Dr. med. Elke Mühlpfort je adresovaný dekanovi Lekárskej fakulty prof. Dr. D. P. Pfitzerovi.

1993

Dr. med. Willibald Stangl, predseda Lekárskej asociácie Dolného Rakúska, testoval päť biologických zákonov na 250 prípadoch. Výsledok: 100% zhoda so zisteniami Dr. Hamera.

1997

Marc Fréchet, francúzsky klinický psychológ, pracoval – z poverenia profesora Georgesa Mathého na klinike Paula Brousseho vo Villejuif v Paríži – deväť rokov na výskume s ľuďmi, ktorí trpeli rakovinou. Poskytoval psychoterapeutickú pomoc a pracoval s dvomi skupinami pacientov: liečených chemoterapiou, s 389 ľuďmi, z ktorých prežilo 102, čo je 26,22 % a s 215 ľuďmi, ktorí odmietli lekárske ošetrenie, z ktorých prežilo 183 ľudí, čo je 85,11%. M. Frechet použil pri svojej práci metódy GNM, čo uviedol a dokladoval v liste pre okresný súd v Kolíne nad Rýnom v roku 1997, ako obhajobu doktora Hamera so slovami: „Hamerova metóda mi umožnila špecificky určiť emocionálne traumy súvisiace s konkrétnymi organickými prejavmi chorôb.“ (viď list Marca Frécheta súdu v pdf preložený do slovenčiny).

1998

Lekárska fakulta Trnavskej univerzity v Trnave (Slovensko) testovala sedem pacientov s 20 špecifickými zdravotnými problémami na Onkologickom ústave Svätej Alžbety v Bratislave a na onkologickej jednotke Trnavskej nemocnice. Ako sa uvádza v úradnej certifikácii: „Cieľom bolo zistiť, či systém medicíny Dr. Hamera možno overiť vedeckou metódou, aby sa preukázalo, že jeho výsledky sú opakovateľné.“ Platnosť GNM bola dostatočne preukázaná s vysokou pravdepodobnosťou (viď originál dokumentu z 11.09.1998 aj preklad dokumentu v pdf do slovenčiny).

2005

Dánska štúdia podporená grantmi od fondu IMK Almene Fond: Výskum kvality života bol schválený Kodanskou vedeckou etickou komisiou pod číslom (KF) V.100.2123 / 91, uznala platnosť prvých dvoch biologických zákonov Germánske novej medicíny: Stojí za úsilie klinické testovanie liečby rakoviny na základe Hamerovho systému, musí sa to však diať – ak je to možné – prostredníctvom lekárov vyškolených samotným Hamerom. Na Výskumnej klinike pre holistické lekárstvo v Kodani robíme klinický výskum, aby sme pochopili, ako používať prvé dva Hamerove „zákony o rakovine“ (viď krátený preklad dokumentu v pdf do slovenčiny a tu preklik na pôvodný dokument v angličtine).

2006

Dr. med. Willibald Stangl, Predseda Lekárskej asociácie Dolného Rakúska, reaguje listom na článok o posttraumatickej stresovej poruche uverejnený v Medical Tribune 18. februára 2004 (č. 8) (viď preklad listu v pdf do slovenčiny, preklad listu do angličtiny aj jeho originál v nemčine).

2006

V dňoch 8. – 10. septembra 2006 sa v Coin v Španielsku uskutočnilo ďalšie overenie prírodných zákonov, ktoré objavil Dr. Hamer: tentokrát pod záštitou nezávislého medzinárodného vedeckého zhromaždenia. Dr. Hamer nazval toto zhromaždenie „Wissenschafts Thing“ (Nezávislé slobodné vedecké zhromaždenie). Zúčastnilo sa ho 12 lekárov, 14 pacientov s rodinnými príslušníkmi, biológovia, fyzici, inžinieri, pedagógovia a veľké množstvo ľudí so vzdelaním v prírodnej terapii. Preklad záverečnej časti podpísaného vyhlásenia: „Vyšetrovací orgán vedeckého zhromaždenia (Wissenschafts Thing), ktoré sa konalo 8. – 10. septembra 2006 v Coine, potvrdzuje, že všetkých 14 predložených prípadov bolo skontrolovaných a overených podľa kritérií 5 prírodných zákonov Germánskej novej medicíny. Vo všetkých prípadoch, keď boli k dispozícii fakty potrebné na overenie 5 prírodných zákonov, boli 100% správne.“ Synchrónna zhoda vo všetkých troch rovinách orgán-psychika-mozog sa potvrdila bez výnimky.

2011

12. júla 2011 vláda Nikaraguy oficiálne uznala Germánsku novú medicínu (Nueva Medicina Germanica®) ako liečebnú terapiu.

2014

V Maďarsku rozpracoval metódu Dr. Hamera do ucelenej koncepcie Roberto Barnai v knihe Biologika – Szerv Atlasz (BIOLOGIKA – TEAM Kft., 2014). Na knihe spolupracovalo osem lekárov s akademickým vzdelaním.

2019

„Biologika“ bola zaradená do doplnkového vzdelávania na lekárskej fakulte Semmelweisovej univerzity v Budapešti v študijnom odbore komplementárnej medicíny.

Máte zdravotný problém? Radi Vám pomôžeme.